งานเสวนาแลกเปลี่ยน หนังสือเรื่อง ‘ศาสนากับความรุนแรง’ (Rerun)

 

งานเสวนาแลกเปลี่ยน หนังสือเรื่อง ‘ศาสนากับความรุนแรง’

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

โดยวิทยากรคือ

- ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

- ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน

- อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ

- พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. วิจารณ์

- ผศ.สุรพศ ทวีศักดิ์ วิจารณ์ปิดท้าย

ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ