Suwara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน

 

 

 

Suara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน "การเจรจา กับ อนาคตปาตานี" PART 2

 เป็นเทปรายการถายหลังจากการเปิดเวทีนำเสนอรายงานพิเศษเรื่องการเจรจาสู่อนาคตปาตานี โดยปาตานีฟอรั่ม

ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สามารถรับชมได้ตาม Link  นี้

 

http://www.youtube.com/watch?v=v4NzEfI1slw