เราทำได้ป้องกันโรค COVID-19 ในบ้านเรา

เราทำได้ป้องกันโรค COVID-19 ในบ้านเรา
ด้วยการทำดังนี้

 

พร้อมทั้งขอดุอาอ์