ข่าวช่อง 11 เวทีหยั่งเสียงพลเมืองสื่อ สาร(น) สันติภาพปาตานี อุบลราชธานี

 

เวทีหยั่งเสียงพลเมืองสื่อ สาร(น) สันติภาพปาตานี

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมบัวทิพย์4 ชั้น 4

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย ปาตานี ฟอรั่ม ร่วมกับ มูลนิธิสื่อสร้างสุข

นำเสวนาโดย

สุชัย เจริญมุขยนันท มูลนิธิสื่อสร้างสุข     ดอน ปาทาน ปาตานี ฟอรั่ม

ดำเนินการเสวนาโดย

เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

http://www.youtube.com/watch?v=4n-sbcgaZP8&list=UUD_SuqF_KYkjA9lNZTjiKYQ