สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยหยุดราชการในวันศุกร์

 สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยหยุดราชการประจำสัปดาห์ในวันศุกร์มาก่อน
[เรื่องที่เขียนนี้ไม่ได้ต้องการบอกว่าเห็นด้วยกับการหยุดราชการวันศุกร์ และที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้คือ
วันหยุดราชการไม่ใช่วันหยุดทำงาน เพียงแต่เล่าให้ฟังเฉยๆ]

- จากข้อเรียกร้องของผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสที่ยื่นต่อคณะกรรมการสอดส่องภาวะการณ์สี่จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2490 (หนังสือข้อเรียกร้องลงวันที่ 5 เมษายน) และมีข้อเรียกร้องเดียวกันนี้จากตากใบและสุไหงโกลก ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นคราวเดียวกับ “ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลง” หากของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่มีหะยีสุหลงเป็นประธานไม่ได้เรียกร้องข้อนี้


- คณะกรรมการสอดส่องฯ ที่เป็นตัวแทนรัฐบาลเห็นด้วยและชี้แจงแก่ราษฎรในพื้นที่และนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2490 ครม. เห็นชอบด้วย
 

- แต่กว่าจะประกาศเรื่องวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ก็ล่วงมาปี 2491 หลังรัฐประหารและเปลี่ยนรัฐบาลมาสองรัฐบาล แน่นอนที่ช้าเพราะปัญหาการเมืองหลังกรณีสวรรคตรุมเร้าเหลือเกินกว่าที่จะสนใจปัญหาอื่นๆ
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ลว. 26 เม.ย. 91 ประกาศในราชกิจจาฯ 4 พ.ค. 2491) แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำหรับ 4 จัหวัดภาคใต้หยุดราชการในวันพฤหัสครึ่งวัน ตั้งแต่ 12.00 น. และหยุดวันศุกร์เต็มวัน (ดูภาพประกอบ)


- จนถึงปี 2499 ที่รัฐบาลให้เปลี่ยนจากหยุดวันเสาร์ครึ่งวันกับวันอาทิตย์เต็มวัน เป็นวันพระเต็มวันกับวันอาทิตย์ ดังนั้นในพื้นที่ 4 จังหวัด จึงเปลี่ยนมาหยุดวันพระและวันศุกร์แทน


- เนื่องจากรัฐบาลต่อมาเห็นมาหยุดวันพระไม่เวิร์คให้กลับมาหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิม ดังในปี 2500 พื้นที่ 4 จังหวัดจึงกลับมาหยุดวันพฤหัส ครึ่งวันและวันศุกร์เต็มวันเหมือนเดิม
 

- การเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของการหยุดวันศุกร์คือปี 2502 เมื่อรัฐบาลให้หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน ดังนั้นในพื้นที่ 4 จังหวัดจึงได้หยุดวันพฤหัสและวันศุกร์เต็มวันทั้งสองวันเช่นกัน


- การหยุดวันพฤหัสและวันศุกร์ใน 4 จังหวัดยกเลิกเมื่อปี 2506 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๐๖ ความว่า

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า วันหยุดราชการประจำสัปดาห์สำหรับจังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกำหนดให้หยุดดราชการในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นยังไม่เหมาะสม จึงลงมติให้แก้ไขวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ สำหรับจังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เสียใหม่ โดยให้หยุดราชการประจำสัปดาห์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวันทั้งสองวันเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖
(ลงชื่อ) จอมพล ส. ธนะรัชต์
(ส. ธนะรัชต์)
นายกรัฐมนตรี

- สรุปว่า 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยมีวันศุกร์ (และวันพฤหัสบดี) เป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์เป็นระยะเวลาเกือบ 16 ปี