คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือหลากมุมมองพหุวัฒนธรรม

คำนำสำนักพิมพ์

 

การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และปาตานีฟอรั่ม (PATANI FORUM)

 

แรกเริ่มของโครงการ พหุวัฒนธรรม: ทบทวนวาทกรรม ทฤษฎี และการปฏิบัติการ นี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว. ได้ให้การสนับสนุนเป็นโครงการสำรวจแนวคิดคำว่า “พหุวัฒนธรรรม” เป็นโครงการระยะสั้น ๆ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมจากมุมมองของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องข้างต้น อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากแผนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 -2562 ฉบับล่าสุด ได้นำแนวคิดเรื่องพหุวัฒนธรรมเป็นแผนนโยบายหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีภาระหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดำเนินการแผนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความเป็นเอกภาพในการทำงานและดำเนินการของหน่วยงานรัฐ

 

วัตถุประสงค์อันสำคัญและถือว่าเป็นคำที่มีความสำคัญมากของแผนข้างต้น คือคำว่า “พหุวัฒนธรรม” ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานของรัฐและกลุ่มประชาสังคม ได้ดำเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หากพิจารณางานวิชาการที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจแนวคิดพหุวัฒนธรรมยังไม่ค่อยมีงานศึกษาหรือทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดพหุวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ผ่านงานความรู้และการทบทวน ใคร่ครวญกับชุดความคิดข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรวบรวมงานวิชาการเพื่อเผยแพร่เพื่อให้สาธารณะอภิปรายอย่างกว้างขวางต่อไป

 

ทางสำนักพิมพ์ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทั้ง 8 ท่าน ขอขอบสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.) ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการการรวบรวมบทความข้างต้น ขอขอบคุณทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) ที่สนับสนุนการจัดงานเปิดตัวหนังสือทั้งหมด  ขอขอบคุณคณะทำงานทุกคนขององค์กรปาตานีฟอรั่ม (​PATANI FORUM) ที่ตัดสินใจจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้  และหนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คอยให้คำปรึกษา คอยแลกเปลี่ยน กระทั่งประสานงาน เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์ จึงขอขอบคุณพิเศษ  มา ณ.โอกาสนี้

 

 

ด้วยมิตรภาพ

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

12 มีนาคม 2561