คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือสิทธิมนุษยชนในอิสลาม

ทางสำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปาตานีฟอรั่ม(PATANI FORUM) ซึ่งสำนักพิมพ์ ได้มีความตั้งใจตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการ/วิทยานิพนธ์ งานวรรณกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิม อันไม่ใช่แค่หนังสือเรื่องศาสนาเท่านั้น แต่เรามีความตั้งใจที่จะเผยให้เห็นเนื้อแท้ของความจริงของสังคมมุสลิม ที่เห็นถึงความเป็นมนุษย์สามัญทั่วไปที่มุสลิมมีเท่าๆกับมนุษย์คนอื่น โดยเจตจำนงข้างต้น เราจึงเลือกตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ไปสู่รูปเล่มหนังสือ   

สำนักพิมพ์นำวิทยานิพนธ์เรื่อง “สิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ที่เสนอต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณสุดปรารถนา นีละไพจิตร ฉบับปรับปรุงและตีพิมพ์ โดยมีเหตุผลต่อไปนี้

1. เราเห็นว่าผลงานชิ้นนี้ได้เสร็จสิ้นเมื่อปี 2550 นับเป็นเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และปี 2560 รัฐบาลได้ประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ และคาดว่าสังคมไทยจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับสมบูรณ์ ปี 2561 ตามกรอบเวลาของรัฐบาลปัจจุบัน ทางเราเห็นว่าเป็นห้วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะออกเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อไป 

2. หากพิจารณาจากเนื้อหาของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ทางเราเห็นว่าจะเป็นคุณค่าอย่างยิ่งต่อนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ กล่าวโดยเฉพาะนักศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีโอกาสได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยมากขึ้น และมีสาขาการเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น เช่น วิชาสิทธิมนุษยชน วิชากฎหมายเปรียบเทียบ ฯลฯ ทางเราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น footnote ทางด้านวิชาการให้แก่คนศึกษาเรื่องนี้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิมนุษยชนกับศาสนา ไม่ใช่แต่เพียงด้านศาสนาอิสลามเท่านั้น

3. พันธกิจของการผลิตหนังสือย่อมเป็นพันธกิจทางด้านประวัติศาสตร์ ที่จะบันทึกและสร้างความรู้ต่อยอดในเรื่องนั้น สำหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ อาจจะเป็นเล่มแรกๆที่ศึกษาเรื่องนี้ แต่การเผยแพร่ในวงกว้างก็ย่อมเป็นเรื่องที่ควรหนุนเสริม ผลักดัน เพื่อให้เกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนอันวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ที่อาจจะเป็นความรู้และความเชื่อที่แตกต่างกัน

ขอขอบคุณคุณสุดปรารถนา นีละไพจิตร ที่ไว้วางใจและมอบผลงานชิ้นนี้ ให้ทางสำนำพิมพ์เป็นผู้จัดจัดพิมพ์ เราขอขอบคุณสำหรับการสละเวลาและมาปรับปรุงหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง และขอขอบคุณสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบสัญญาการอนุญาตดำเนินการจัดพิมพ์เป็นหนังสือและจำหน่ายในนามของ สำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม 

ขอขอบคุณคุณไอดา อรุณวงศ์ ณ.อยุธยา ที่ให้ความเห็นต่อทิศทาง เนื้อหาในต่อหนังสือเล่มนี้ และชี้ให้เห็นถึงหลักการสำคัญในการทำงานฐานะสำนักพิมพ์ การได้ให้ความเห็นและเอาจริงเอาจัง เรารับรู้ได้และเรียนรู้ ได้เข้าใจในการทำงานจากคุณไอดาอย่างมาก และแน่นอนที่เราสัมผัสได้คือหวังดีที่จะให้ทางเราได้ยืนหยัดในการทำหนังสือด้วยตัวเอง และในชีวิตจริงคุณไอดาได้แสดงให้เห็นคือการอาสาเป็นนายประกันให้แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิจำนวนมาก

ขอบคุณคุณวริศา กิตติคุณเสรี เป็นอย่างยิ่งผู้คอยทำหน้าที่ในการจัดรูปเล่มและตรวจสอบเนื้อหา และมิตรภาพในการทำงานครั้งนี้ ทั้งการแลกเปลี่ยนในเชิงเนื้อของหนังสือและตั้งแต่ชื่อหนังสือจนถึงหน้าปก และสนใจทุกรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตหนังสือเล่มนี้

ด้วยมิตรภาพ

เอกรินทร์ ต่วนศิริ

ปาตานีฟอรั่ม