แนะนำหนังสือ เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา

รวมเรื่องสั้น “เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ปี 2554 ของมาเลเซีย เขียนโดย เอส.เอ็ม.ซากีร์ แปลโดย อับดุล รอซัค และคณะ  หนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวความเป็นจริงของสังคม การปะทะกันของโลกสองกระแส คือ “ความเป็นตะวันออก” และ “ความเป็นตะวันตก” ภายในเล่มมีเรื่องสั้นประกอบด้วย ตะวันออกและตะวันตก, ชายผู้เดินมาจากสะดือทะเล, ใต้บุหลันและสุริยัน, ใต้แผ่นฟ้าและดอกมะลิ, นกพิราบในกล่องกระจก, นักการเมืองอาชีพ, บึงพระจันทร์, ฝนกลืนฟ้า, เราต่างมีดวงตาที่มองไม่เห็น, โลกของปลวก

หนังสือรวมเรื่องสั้น เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา เป็นผลงานของเอส.เอ็ม.ซากีร์ นักเขียนหนุ่มมาแรง ซึ่งมีผลงานการเขียนจำนวนมากทั้ง เรื่องสั้น บทความและบทวิจารณ์การเมือง วัฒนธรรม บันเทิง ปรัชญา เป็นต้น งานเขียนของซากีร์ โดยส่วนใหญ่เป็นงานเขียนที่นำเสนอถึงประเด็นของการปะทะกันระหว่างอารยธรรมอิสลาม/มลายู/ตะวันออกกับตะวันตก ซึ่งเขาเป็นนักเขียนที่ไม่ยอมปราณีต่อความอยุตธรรมบนสังคมมนุษย์ ซากีร์ได้ใช้ช่องทางที่มีอยู่เพื่อขจัดคำครหาใส่ร้ายป้ายสีโดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่ออิสลามหรือสังคมตะวันออก

 “เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา” ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่เน้นเพียงแต่ความบันเทิง แต่ในการนำเสนอของซากีร์ ในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ ได้เน้นสาระความรู้เป็นสำคัญ ความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการอ่านงานชิ้นนี้แล้ว มันเกิดขึ้นเหมือนกับไม่ต่างจากการอ่านงานเขียนทางวิชาการ ซากีร์ได้นำเสนอประเด็นทางวิชาการไว้อย่างเห็นได้ชัดจากงานเขียนของเขา ซากีร์ได้ผนวกเรื่องราวของสาระความรู้และวรรณกรรมเข้าไว้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อสื่อและถ่ายทอดออกมาในลักษณะวาทกรรมที่เปิดกว้างให้แก่นักอ่านได้ตีความและพิจารณาไว้ ซึ่งซากีร์ได้นำเนื้อหาทางวิชาการที่ได้สังเคราะห์แล้วมานำเสนอไว้ผ่านความงดงามทางด้านภาษาวรรณกรรมและการเล่าเรื่อง โดยที่ผู้อ่านสามารถซึมซับสาระที่แฝงไว้ในเรื่องสั้นต่างๆ ของเขาได้โดยง่าย สำหรับประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นภายในหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ จะนำเสนอโดยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้

1. ประเด็นเรื่องของความเป็นตะวันออกกับตะวันตก ซากีร์ได้นำเสนอเรื่องราวนี้ไว้ในเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า “ตะวันออกและตะวันตก” ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักบูรพาคดีที่ไม่ยอมรับแนวคิดของอิสลามจากนำเสนอโดยมุสลิม เพียงแค่คิดว่าเป็นเรื่องราวที่ล้าหลัง และเรื่องสั้น “โลกที่มีลมหายใจ” โดยที่ซากีร์ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของโลกตะวันออกที่เขาพยายามนำเสนอเรื่องราวของการถูกเอารัดเอาเปรียบของโลกตะวันตกที่ได้กระทำเสมอมา

2. ประเด็นเรื่องของการเมืองและแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบอบทุนนิยม ซึ่งได้นำเสนอว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นมูลเหตุของวิกฤติโลกในยุคปัจจุบัน เขาได้มีการวิเคราะห์แนวคิดยูโทเปียในมุมมองใหม่ที่ใช้แนวคิดอิสลามเป็นพื้นฐาน

เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะยึดอเมริกา เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่าน อีกทั้งเป็นวรรณกรรมของประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างมาเลเซีย 1 ในสมาชิกอาเซียนของเรา ฉะนั้นไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวง เราอ่านแล้วจะได้รู้ว่าเพื่อนบ้านกำลังคิดอะไรอยู่ อย่าพลาด เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง