กำหนดการ โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม”

กำหนดการ
โครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง
“ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม”
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2555
ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
 
08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน
 
09.00 – 09.30 น.            พิธีเปิดงาน หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน
กล่าวเปิดงานโดยรองอธิการบดี ผศ. สมปอง ทองผ่อง
 
09.30 – 10.30 น.            ปาฐกถาเรื่อง "Patani : Dari Negara Darul Salam Sampai Changwat Pattani" ("ปาตานี": จากประเทศนิวาสสถานแห่งสันติสุข สู่จังหวัด "ปัตตานี")
โดย คุณอาหมัด ฟัตฮี อัล – ฟาตานี (Ahmad Fathy Al-Fatani)
และกล่าวสรุปความ โดย ดร. นุมาน หะยีมะแซ
 
 
 
10.30 – 11.00 น.            แนะนำโครงการ “ร้อยเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปาตานี” โดย
อ. พุทธพล มงคลวรวรรณ
อ.นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
อ. มูฮำหมัดอิลยาส  หญ้าปรัง
 
11.00 – 12.00 น.            เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ปาตานี : การติดต่อกับสภาวะความเป็นสมัยใหม่” โดย
อ. พุทธพล มงคลวรวรรณ
นิยม กาเซ็ง
เจริญพงศ์ พรหมศร
                                    นำเสวนาโดย อ. สมัชชา นิลปัทม์
 
12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
14.00 – 15.00 น.            เสวนาทางวิชาการเรื่อง สรรพเสียงของประวัติศาสตร์ : คุยกับมุสลิมมะฮฺปาตานี บนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่ 
นำเสวนาโดย
อ. ทวีลักษณ์ พลราชม
อ. วารชา การวินพฤติ
 
15.00 – 15.30 น.            พูดคุยและชมการแสดง “บารูดิง Unplugged” *
                                    นำการพูดคุยโดย บัญชา ราชมณี
 
15.30 – 16.30 น.            เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ปาตานี : ตัวกลางของสภาวะความเป็นสมัยใหม่” โดย
สะรอนี ดือเระ
ปิยะนันท์ นิภานันท์
นำเสวนาโดย อ.ดร. พิเชฐ แสงทอง
 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555
 
08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน
 
09.00 – 10.00 น.           ปาฐกถาเรื่อง "ความเป็นไทยใน 'ความเป็นอื่น': มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย"
โดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ 
กล่าวสรุปความโดย ดร. นุมาน หะยีมะแซ
 
10.00 – 10.15 น.            แนะนำโครงการ “ประวัติศาสตร์ปาตานีในความสัมพันธ์กับสยาม และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเส้นทางกาลเวลา ‘Patani Timeline’”
นำเสนอโดย
อ. ศุกรีย์ สะเร็ม  
อ. ธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล
อ. ปริญญา  นวลเปียน 
 
10.15 – 10.45 น.            พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดความเรียง โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
 
10.45 – 12.00 น.            เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ปาตานี : การเผชิญหน้ากับโลกสมัยใหม่”
โดย
อ. บัณฑิต ไกรวิจิตร 
อ. อสมา มังกรชัย
มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง
                                    นำเสวนาโดย อ. จิระวัฒน์ แสงทอง
 
12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 13.30 น.            สรรพเสียงของประวัติศาสตร์ปาตานี : คุยกับชาวธารโต 
แขกรับเชิญคือ
คุณสวัสดิ์ พรหมเต็ม
คุณปัตติกาญจน์ บรรดาศักดิ์
                                    นำเสวนาโดย อ.ดร. ภมรี สุรเกียรติ
 
13.30 – 14.00 น.            สรรพเสียงของประวัติศาสตร์ปาตานี : คุยกับชาวมลายูบางกอก
                                    แขกรับเชิญคือ
คุณสมาน อู่งามศิลป์
อ. ศุกรีย์ สะเร็ม
                                    นำเสวนาโดย อ. โชคชัย วงษ์ตานี
 
14.00 – 14.45 น.            เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทบทวนอัตลักษณ์มลายูปาตานี”
โดย
อ.โชคชัย วงษ์ตานี 
อ. นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
อ. วราวรรณ   ตระกูลสรณคมณ์
                                    นำเสวนาโดย อ. บัณฑิต ไกรวิจิตร
 
14.45 – 15.15 น.            อ่านบทกวี โดย
ซะการีย์ยา อมตยา
กฤช เหลือลมัย
อาแซ บูงอสายู
                                    นำเสวนาโดย อ. ปริญญา นวลเปียน
 
15.15 – 15.45 น.            สรุปโครงการโดย ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
 
15.45 – 16.30 น.            พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ครูที่เข้าร่วมสัมมนา โดย ผศ. สมปอง ทองผ่อง