เชิญร่วมงาน เปิดตัวรายงาน “ผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย ในรอบทศวรรษ”

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงโดยรัฐและการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเป็นเวลานับทศวรรษ   การบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นในบริบทเหล่านี้  ล้วนเป็นประเด็นที่ไม่อาจพิจารณาแยกจากบริบทการเมืองที่เต็มไปด้วยความรุนแรงได้   
รายงานฉบับนี้พบว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นพร้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรูปแบบอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การควบคุมตัวโดยพลการ การทรมาน การข่มขู่และคุกคาม เราจึงควรพิจารณาว่าการบังคับบุคคลให้สูญหาย  เป็นปรากฏการณ์ของการใช้ความรุนแรงของรัฐไทยเพื่อปราบปรามความเห็นต่าง หรือเพื่อกำจัดผู้ต้องสงสัย

ซึ่งเป็นการกระทำนอกเหนือหลักนิติธรรม   ในปี 2554 มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพจึงได้ทำการศึกษาวิจัยการบังคับบุคคลให้สูญหาย 40 กรณีจากทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสะท้อนผลกระทบของอาชญากรรมชนิดนี้ที่เกิดกับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยโดยรวมมาโดยตลอดหลายทศวรรษ และในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม มูลนิธิจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (JPF) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาพันธ์ต่อต้านการบังคับให้สูญหายแห่งเอเชีย (AFAD)  จะจัดให้มีการนำเสนอรายงาน “ผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย”

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญสามประการคือ (i) เพื่อสรุปบทเรียนปัญหาการบังคับบุคคลสูญหายและความความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมในการให้ความเป็นธรรมในคดีการบังคับบุคคลสูญหายในประเทศไทย  (ii)  เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการบังคับบุคคลสูญหายอันเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมิได้รับการสะสางหรือทำความจริงให้ปรากฏ รวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอื่นๆ (iii) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขและป้องกันปัญหาและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับ  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกบังคับสูญหาย  ของสหประชาชาติ  ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา  09.00 - 12.30 น.  ณ  ห้อง 105  ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถ.พญาไท กรุงเทพฯ

ในการนี้  ทางคณะผู้จัดงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมในงานเปิดตัวรายงานดังกล่าว  และขอความกรุณาท่านในการแจ้งยืนยันการเข้าร่วม ที่หมายเลข 0-2975-9975 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555

 

งานเปิดตัวรายงาน “ผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทย ในรอบทศวรรษ”

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.30น. ณ ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

9.30 – 9.45     กล่าวเปิดโดย   รศ.ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.45 – 10.00    ความเป็นมาของการทำรายงาน

10.00-10.15     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-10.45     รายงาน “สถานการณ์การบังคับสูญหายในประเทศไทย

                     อังคณา นีละไพจิตร  ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู ประทับจิต นีละไพจิตร วิลาสินี สุขกา

10.45- 11.15    อภิปรายความเห็นต่อรายงาน โดย  

                     ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.15 – 12.15  ซักถามแลกเปลี่ยน

12.15- 12.30    กล่าวปิดโดย นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ เอกภัณฑ์ ปิณฑวณิช ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล