กำหนดการ มหกรรมสันติภาพ "เสียงท้าทายจากกำปง"

 

กำหนดการ

มหกรรมสันติภาพ
“เสียงท้าทายจากกำปง”
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ หาดวาสุกรี ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 
กำหนดการ
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น           ลงทะเบียน
 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น           กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
โดย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลตะลุบัน
 
๐๙.๑๐ - ๐๙.๓๐ น          เปิดงานด้วยการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอาน
และ เปิดตัวข้อเสนอแผนสันติภาพฉบับประชาชน “เสียงท้าทายจากกัมปง”
โดยเครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้
 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น           การแสดงดีเกรฮูลูจากคณะแหลมทราย
 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น          สะท้อนและวิพากษ์ข้อเสนอแผนสันติภาพฉบับประชาชน “เสียงท้าทายจากกัมปง”
 
ดำเนินรายการโดย
เรืองรวี พิชัยกุล
ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย
 
ร่วมสะท้อนโดย
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น          การแสดงอนาชีดโดยวง Hilmee
 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น           พักเที่ยง
 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น          การแสดงจากคณะนักเรียนโรงเรียนฮั้วหนำมูลนิธิ
 
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น          เสวนาในประเด็นใจกลางและทางออกของปัญหาทั้ง ๔ ประเด็น
 
ดำเนินรายการโดย สุนี ไชยรส
รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 
ร่วมเสวนาโดย
 
ประเด็นยาเสพติด :
นิอาลี นิแว
และหัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
 
ประเด็นการศึกษา :
ไลลา เจะสู
และตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้Œ
 
ประเด็นยุติธรรม :
อนุกูล อาแวปูเตะ
และและตัวแทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้Œ
 
ประเด็นความปลอดภัย :
อิสมาแอ เตะ
และตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น          อ่านแถลงการณ์โดยเครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้
Œ
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น           การแสดงอนาชีดโดยวง Musra
 
 
จัดโดย
เทศบาลตำบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี
และ
เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้
 
เครือข่ายวิทยุชุมชนปัตตานี (PCRN), เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (SPAN), สมาคมผู้หญิงกับสันติภาพ (WEPEACE), กลุ่มสันกาลาคีรี (SK), เครือข่ายประชาสังคมนราธิวาส (CSN-N), สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (SFST), ศูนย์พิทักษ์วัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดชายแดนใต้ (CCPD), ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS), เครืข่ายส่งเสริมสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรม (HAP), สำนักข่าวอามาน (AMAN), เครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ (INSOUTH), เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต้ (SPM)