ยื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับองค์การการประชุมอิสลาม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 12.15 น.เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาและประชาสังคมเพื่อสันติภาพปาตานี

จำนวน 30 คน ได้ขอเข้ายืนจดหมายเปิดผนึกให้กับองค์การการประชุมอิสลาม OIC ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

โดยมีข้อเสนอเพื่อสร้างสันติภาพที่ปาตานีต่อตัวแทน OIC ดังนี้ 1.OIC ควรตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจผลักดันสันติภาพปาตานีอย่างเป็นทางการ 2.เพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน OICควรเปิดโอกาสทางองค์กรเยาวชน องค์กรนักศึกษา และองค์ประชาสังคมในพื้นที่ ได้ร่วมนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการด้วย