ประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์

 

1 เมษายน 2555
แถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์
จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดที่โรงแรมลีการ์เดน อำเภอเมืองหาดใหญ่  รวมถึงในอำเภอเมืองยะลา และอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อวันที่ 31มีนาคม ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก ลักษณะการก่อเหตุร้ายดังกล่าวเป็นการแสดงความจงใจในการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเลือกเป้าหมายที่เป็นพลเรือนโดยตรง ทำให้เหยื่อของความรุนแรงดังกล่าวมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้หญิง และเด็กซึ่งรวมถึงทารกด้วย
 
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ขอประณามการก่อเหตุร้ายทุกรูปแบบที่มุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม และสิทธิของผู้บริสุทธิ์ โดยมุ่งหวังเพียงเพื่อก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และสร้างความหวาดกลัวต่อประประชาชนในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข มูลนิธิฯ ขอเน้นย้ำว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดความหวาดกลัวในรูปแบบต่างๆ จะไม่สามารถนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน
 
พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินในเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงประชาชนทั่วไป และขอเรียกร้องให้ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงมาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตนเอง 
 
โดยมูลนิธิฯมีข้อเรียกร้องต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลดังนี้
1.     ขอให้มีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายโดยทั่วถึง และเป็นธรรม
2.     ขอให้เร่งรัดการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
3.     รัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงควรเร่งปฏิรูประบบงานการข่าว ให้มีความถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ เพื่อส่งผลให้เกิดความคุ้มครอง และสามารถระงับเหตุความรุนแรงได้อย่างแท้จริง
4.     รัฐบาลต้องยอมรับว่าปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาความขัดแย้งซึ่งมีรากฐานมาจากความไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีต ส่งผลให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี จึงควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ ควรแต่งตั่งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างอิสระ มีความต่อเนื่อง และสามารถเสนอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล
มูลนิธิฯเชื่อมั่นว่า สันติภาพที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการร่วมมือจากพลเมืองทุกคน โดยเฉพาะผู้อาศัยในพื้นที่ขัดแย้ง ที่จะต้องก้าวผ่านความกลัวในการออกมาเรียกร้องเพื่อให้ทุกฝ่ายยุติการความรุนแรง ในฐานะที่ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกัน