ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ ทำงานเต็มเวลา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง

“ผู้ประสานงานพื้นที่” เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลดังต่อไปนี้

ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา

ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติผู้สมัคร

-  จบการศึกษาปริญญาตรี

-  มีถิ่นพำนัก / ภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ถ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอที่ทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

-  สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ (ฟัง / พูด)

-  มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาชุมชน / สังคม / หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างน้อย 1 ปี

-  มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ

-  มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

-  มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

 

สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน

-                    ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

-                    ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

-                    ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานพัฒนาทั้งที่เป็นประสบการณ์ภายในและจากต่างประเทศ

-                    ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม

 

รับสมัคร

ตั้งแต่ 1 - 15 กรกฎาคม 2556

 

เริ่มปฏิบัติงาน

1 สิงหาคม 2556

 

ส่งใบสมัครที่

สำนักงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 245/5-6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350473

Email : Anchaleenet@gmail.com

หรือติดต่อคุณอัญชลี หมัดเลียด 087-9689706

 

หมายเหตุ : สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http\www.ldinet.org