โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซัมเปง

 

พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์และปรัชญาของมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา คือ การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกถึงความเป็นประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี โดยยึดข้อมูลปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการในการให้บริการวิชาการตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้ดำเนินการให้บริการวิชาการตามโครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่” โดยการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลจากชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซัมเปง  เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของ ตำบลทรายขาว ในเวทีประชาคม ปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และความสามารถในการแสดงซัมเปงและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนใกล้เคียงได้ในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้          โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนี้มีทั้งสิ้นจำนวน 36 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบลทรายขาว หมู่บ้านละ 6 คน มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น  7 วัน ในระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556     ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวนทั้งสิ้น 126,320 บาทถ้วน ภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าทุกคนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการเป็นอย่างดียิ่ง สมควรให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ทั้งวัสดุ อุปกรณ์การแสดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป

จากการดำเนินงานของคณะทำงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซัมเปง ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ นั้นมีปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จโดยสรุปดังนี้                       

1.  ศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งมีบุคลากรและคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เอื้อต่อการให้บริการวิชาการตามปรัชญาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซัมเปง เป็นโครงการที่ชาวบ้าน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ต้องการอบรมโครงการนี้ ในช่วงที่เยาวชนปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มความรักความสามัคคีในชุมชน และห่างไกลกับยาเสพติด                

และนอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่” โครงการอบรมทักษะการแสดงสิละให้เยาวชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการในระดับดีมาก ซึ่งบรรลุผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้มีข้อเสนอแนะในการเพิ่มทักษะการแสดงสิละแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้สามารถนำไปเผยแพร่และแสดงในโอกาสต่างๆ ได้ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

เพื่อให้การบริการวิชาการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน หลักสูตรการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการของหลักสูตรการพัฒนาชุมชนขึ้น ภายใต้กิจกรรม “ฝึกอบรมทักษะการแสดงสิละให้เยาวชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงต่อไป