กำหนดการเสวนา cafe’ “ปริศนาความรุนแรง” ณ ปาตานี

 

 

 

กำหนดการ

“ปริศนาความรุนแรง”  ณ  ปาตานี

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  13.00 น.– 16.00 น.

สถานที่  สำนักงานอธิการบดี  มอ.ปัตตานี

องค์กรร่วมจัดงานเสวนา  คณะรัฐศาสตร์ , ปาตานีฟอรั่ม ,  วิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน 

และองค์กรภาคีภาคประชาสังคมกว่า  30  องค์กรเครือข่าย

 

เวลา

13.00  น. – 13.15  น.       ลงทะเบียน

13.15  น.   -  13.30  น.     ดำเนินงานเข้าสู่เวที  โดย ปรัชญา โต๊ะอีแต ผู้จัดการโครงการปาตานี  ฟอรั่ม

13.30  น.  – 13.45  น.      กล่าวเปิดพิธี  โดย   ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา

                                        คณบดี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

13.45  น.  – 14.45 น.       ดำเนินการเสวนา  cafe’  โดย  อ. เอกรินทร์  ต่วนศิริ

                                          อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต ปัตตานี

                                          โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา  ดังนี้

                                           คุณศิโรจน์  แวปาโอะ

                                           ตัวแทนชาวอำเภอบาเจาะและประธานเครือข่ายที่ดินบูโด

                                           คุณสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์

                                           ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

                                           คุณปกรณ์ พึ่งเนตร

                                           บรรณาธิการโต๊ะข่าวภาคใต้สถาบันอิศรา

                                           ตัวแทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

                                            ตัวแทนฝ่ายความมั่นคง

14.45 น.-16.00 น.              ร่วมแลกเปลี่ยนการเสวนา คาเฟ่  “ปริศนาความรุนแรง”  ณ  ปาตานี

16.00 น.-16.15 น.              กล่าวปิดการเสวนา คาเฟ่ โดย คุณมาหะมะ แวกือจิ หัวหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน  3  จังหวัดภาคใต้

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม