O-NET ชายแดนใต้ มีพิรุธ ! องค์กร EDS ชี้ชัด เร่งตรวจสอบ

 

กลิ่นไม่ค่อยดีซะแล้วสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเด็กๆ ชายแดนใต้ โดยเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาและสงเคราะห์สังคม (EDS) ผลการประเมินจากบางโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้พบพิรุดจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า O-NET (Ordinary National Education Test) ซึ่งเป็นการสอบที่ถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมาย โดยเรื่องราวถูกเปิดเผยเชิงตั้งข้อสงสัยจากการลงสนามประเมินผลของทีมงานมูลนิธิพัฒนาการศึกษาและสงเคราะห์เด็ก ซึ่ง อุสตาซอับดุชชะกูร  บินชาฟิอีย์ ดินอะ หนึ่งในคณะประเมินผล ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ชิ้นหนึ่งอย่างน่าสนใจ ในบทความระบุว่า

นักเรียนชายแดนใต้ ซึ่งในอดีตก่อนปี 2554 ผลการสอบ O-NET ทุกวิชาและทุกระดับชั้นของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คะแนนจะอยู่ในอันดับสุดท้ายของประเทศ คือ อันดับที่ 75-77 ตลอดมา แต่ปี 2554 ปีที่ผ่านมา จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าคะแนนดังกล่าวสูงขึ้นผิดปกติโดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐ ทั้งๆที่สภาพความเป็นจริง การจัดการศึกษาท่ามกลางความรุนแรงประสบปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปิดบ่อย  การหยุดเรียน เลิกเรียนก่อนเวลา เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบในหมู่บ้าน   ผู้เรียนไม่มาเรียนสม่ำเสมอ(ขาดเรียนบ่อย) แต่มีหลายวิชาที่ผลการสอบ O-NET ได้คะแนนสูงขึ้น ระดับประเทศเช่น วิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดยะลาได้คะแนนดีที่สุดใน 3 จังหวัด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 38.96 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ นักเรียนในจังหวัดยะลาได้คะแนน เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ สูงกว่าจังหวัดอื่นๆ อีก 50 จังหวัด เช่น ราชบุรี สมุทรปราการ สงขลา และนครศรีธรรมราช และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ 38.37 ถึงร้อยละ 0.59 ตามด้วยจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 37.48 อยู่ในอันดับที่ 35 และจังหวัดปัตตานีได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.88 อยู่ในอันดับที่ 51 ของประเทศ ซึ่งยังสูงกว่าจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง ตรัง และสตูล

วิชาภาษาไทย จังหวัดยะลาได้คะแนนร้อยละ 42.69 ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 52 ของประเทศ ตามด้วยจังหวัดปัตตานีอันดับที่ 57 จังหวัดนราธิวาสอันดับที่ 74 สูงกว่าจังหวัดที่ได้อันดับสุดท้ายของประเทศ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พังงา และสตูล 

หากเราดูตัวเลขดังกล่าวอย่างผิวเผินเราน่าจะดีใจว่าคุณภาพการศึกษาชายแดนใต้ต้องดีแน่และพัฒนาขึ้นเพราะการสอบ O-NET เป็นเครื่องการันตีของคุณภาพการศึกษาดังที่เว็ปไซด์ ของ  สำนักงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(สทศ) ประกาศไว้ว่าเพราะผลการสอบหรือคะแนนของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนได้ทั้งระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และในภาพรวมระดับประเทศ ผลจากการทดสอบสามารถชี้จุดเด่น จุดควรพัฒาผู้เรียนในทุกระดับ และสามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้

จากการที่ผู้เขียนและคณะจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาและสงเคราะห์สังคม (EDS)  ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา( สมศ.) เข้าประเมินสถานศึกษาในยี่สิบกว่าโรงของโรงเรียนรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า  คะแนน O-NET  ระดับประถมศึกษาปีที่6 สูงกว่าหลายจังหวัดในประเทศไทย มีโรงเรียนหนึ่งคะแนนภาษาอังกฤษผ่าน ทุกคนแต่เมื่อไปสัมภาษณ์นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 (นักเรียนอยู่ในระดับปีที่ 6 ปีที่ผ่านมาและผ่านการสอบ O-NET )  ดังกล่าวพบว่าอ่านภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งภาษาไทยยังไม่คล่องและในตัวบ่งชี้ที่สี่เรื่องการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทุกโรงเรียนยังอยู่แค่ระดับพอใช้ 

ทีมงานเราจึงเจาะไปต่อพบว่า  การสอบในแต่ละโรงเรียนที่เข้าประเมินมีความไม่โปร่งใสในการสอบ

“ความไม่โปร่งใสดังกล่าวไม่ใช่มีโรงเดียวแต่มีหลายโรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทำเป็นขบวนการจากผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา หรืออาจจะมีไฟเขียวจากผู้ใหญ่ที่สูงกว่านั้น เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอันจะส่งผลดีต่อตำแหน่งการงาน เพราะผล O-NET   จะวัดถึงความสามารถของผู้บริหาร”

“หากนักเรียนยังอ่านหนังสือไม่ว่าภาษาไทยหรืออังกฤษยังไม่คล่องจะทำข้อสอบวิเคราะห์ระดับชาติได้อย่างไร หากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและดำเนินอีกในการสอบ O-NET ปีนี้  ก็จะเป็นการฆาตกรรมต่อเด็ก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะผู้ใหญ่ได้หน้า  แต่เด็กคุณภาพการศึกษาของเด็กที่แท้จริงยังต่ำอยู่”   

บทความจบเพียงเท่านี้ แต่ปาตานี ฟอรั่มคิดว่าคงยังไม่เพียงพอที่จะเชื่อในที่สุดทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลองตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแน่นอนว่า กระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องส่งคนลงมาดูข้อมูล รายละเอียดข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งทราบข่าวเป็นนัยๆ ขณะนี้เริ่มมีการตรวจสอบกันบ้างแล้ว ก็คงต้องเกาะติดกันเป็นระยะๆ

อนึ่งสำหรับระดับประเทศ ค่าสถิติผลการสอบโอเน็ตระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนผู้เข้าสอบกว่า 780,000 คน วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 50.04 คะแนน วิชาสังคมศึกษา 52.40 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 40.82 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 52.22 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 38.37 คะแนน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 58.87 คะแนน วิชาศิลปะ 46.75 คะแนน และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.38 คะแนน ซึ่งโดยส่วนใหญ่คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบโอเน็ตในปีการศึกษา 2553 ซึ่งใช้ข้อสอบฉบับสั้น โดยวิชาที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ จากปีก่อนคะแนนเฉลี่ย 20.99 คะแนน ส่วนวิชาที่คะแนนลดลง คือ วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยในปีก่อน 41.56 คะแนน กรุณาดูเปรียบเทียบกับบทความของ ดร.รุ่ง   แก้วแดง  ใน ข่าวดีที่ชายแดนใต้ และบทความของครูประสิทธิ  หนูกุ้ง ผลการสอบ O-NET จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงขึ้นเทียบระดับประเทศ 

 คงฮาไม่น้อย หากเป็นจริงดั่งคำกล่าวอ้างเพราะ      “เด็ก นะครับ”    “หาที่เรียน ยังยากเลย”   แล้วไปทำให้เด็กอ่อนด้อยในคุณภาพการศึกษาเข้าไปอีก  กรรมซัดกรรมซ้อนจริงๆ….