ขอเชิญร่วมงานและรายงานข่าว "มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน: ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว"

 

ขอเชิญร่วมงานและรายงานข่าว

 

"มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน:

ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว"

ด น ต รี เ พื่ อ สั น ติ ภ า พ แ ล ะ เ ส ว น า ค น ห นุ่ ม ส า ว ลุ่ ม น้ำ โ ข ง

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ท่าพระจันทร์)

นับเป็นเวลามากกว่าหนึ่งเดือนครึ่งของความไร้ข่าวคราววี่แววของการหายตัวไปของสมบัด สมพอน ผู้นำอาวุโสของภาคประชาสังคมลาว นักพัฒนาด้านเยาวชน การศึกษา และการเกษตรเจ้าของรางวัลรามอนแมกไซไซปี 2548 แม้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นภาพที่สมบัดถูกเรียกให้หยุดโดยตำรวจจราจรบนถนนท่าเดือในกรุงเวียงจันทน์ ก่อนถูกนำตัวไปโดยกลุ่มชายฉกรรจ์ในวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา จะเป็นสิ่งที่กลุ่มภาคประชาสังคมและรัฐบาลอาเซียนและนานาชาตินำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการตั้งคำถามต่อรัฐบาลลาว และทวงถามการสืบสวน และการนำเขากลับมาอย่างปลอดภัยโดยต่อเนื่องจนกลายเป็นความเคลื่อนไหวระดับโลกอยู่ในขณะนี้ก็ตาม

ตลอดเวลา30 ปี สมบัด สมพอนทำงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกระบวนการคนหนุ่มสาวในประเทศลาว รวมทั้งสนับสนุนเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง กรณีถูกลักพาตัวไปของเขาจึงเป็นอุปสรรคและการบั่นทอนที่สำคัญต่อการทำงานของคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค ความรุนแรงมิได้เกิดขึ้นกับนักพัฒนาอย่างสมบัด สมพอนเท่านั้น แต่ความรุนแรงต่อบุคคล และการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศแม่น้ำโขง เฉพาะในกรณีภาคใต้ของไทย รายงานของมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติระบุว่า มีประชาชนมากกว่า 200 คนถูกอุ้มหายไปโดยไร้วี่แวว เหตุการณ์ในทำนองเดียวกันเกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคแม่น้ำโขง ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน พม่า ลาว กัมพูชาหรือเวียดนามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่มีรายงานและไม่มีรายงานปรากฏให้เห็นในสาธารณะ

กลุ่มเครือข่ายเยาวชนไทยและแม่น้ำโขงเชื่อว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏอยู่จะต้องยุติลง และสันติภาพต้องกลับมาสู่ภูมิภาคแม่น้ำโขงโดยเร็ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความสงบสันติ และคนหนุ่มสาวควรเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาวลุ่มน้ำโขงหัวข้อ "มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน: ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว"จัดร่วมกันโดยเครือข่ายเยาวชนประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานวิชาการ ทั้งนี้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนแม่น้ำโขง เพื่อนำนักดนตรีทั้งมืออาชีพและที่เป็นกลุ่มหนุ่มสาว มาพบกันเพื่อขับขานบทเพลงแห่งสันติ ควบคู่ไปกับการเสวนาโดยตัวแทนคนหนุ่มสาวในภูมิภาคแม่น้ำโขง รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการเพื่อสันติภาพอีกด้วย การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นโอกาสเพื่อให้มีการลงนามเพื่อเรียกร้องการกลับมาของสมบัด สมพอนอย่างปลอดภัย ในฐานะกิจกรรมการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งเพื่อร่วมกับการเคลื่อนไหวในระดับแม่น้ำโขง อาเซียน และระดับสากลเพื่อยุติความหวาดกลัว ความรุนแรง และการร่วมกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและสันติภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 

จารุวรรณ สุพลไร่ (เน็ตติ้ง) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

โทร.08 1072 2714 อีเมล์:netting2005@gmail.com

 

ศักดิ์สินี เอมะศิริ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร.08 5212 1980     อีเมล์:humanrightsmahidol@gmail.com