(กำหนดการ) เวทีเสวนาหัวข้อ การนำเสนอรายงานพิเศษ “การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูกับรัฐไทย”

 

 

วันที่  27  พฤศจิกายน  2555

เวลา 19.00 น. – 22.00 น.

ณ ห้อง TimeZone room 1-2  ชั้น 5  โรงแรมเอตัส

 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

 

19.00  – 19.30 น.   ลงทะเบียน

19.30 – 20.00 น.   กล่าวแนะนำองค์กรปาตานีฟอรั่ม  โดย นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ  ผู้อำนวยการปาตานีฟอรั่มและนำเสนอรายงานพิเศษ หัวข้อ Negotiation a Peaceful Coxistence between The Malay of Patani and Thai  State โดย ดอน ปาทาน ทีมงานปาตานี ฟอรั่ม

20.00 – 21.00 น.   วิพากษ์และให้ความเห็นรายงานพิเศษโดย  ปกรณ์  พึ่งเนตร บรรณาการโต๊ะข่าวภาคใต้สถาบันอิศรา และ ซากี พิทักษ์คุมพล อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินรายการโดย นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ  ผู้อำนวยการปาตานี ฟอรั่ม

21.00 – 21.50 น.   ซักถามร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วม

21.50 – 22.00 น.   สรุปการจัดเวที โดย นายปรัชญา  โต๊ะอิแต ผู้จัดการโครงการปาตานี ฟอรั่ม