Quote

Patani Forum

Quote

  ในศาสนาอิสลามไม่มีตรงไหนที่พูดเรื่องรัฐอิสลาม เพราะรัฐเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ เพิ่งจะมีคนพัฒนาแนวคิดเรื่องรัฐอิสลามในยุค 40-50 แต่ถ้าถามว่าสังคมอิสลามมีไหม ก็ต้องตอบว่ามี และต้องเห็นค

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

  ที่ผ่านมาเหตุการณ์ร้ายยังคงเกิดขึ้นกับครู แสดงว่ามาตรการคุ้มครองครูยังมีปัญหาอยู่ เช่น ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอหรือตำบล ซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละกองกำลังที่ยังไ

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

 "คนมลายูปาตานี" เปรียบได้ว่า คนมลายูปาตานีเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ส่วนคนอื่นเป็นดาวเคราะห์ที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ และที่สำคัญคนมลายูปาตานีจะต้องไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป ซึ่งเ

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

 "ส่วนเรื่องเขตปกครองพิเศษ เคยสอบถามคนที่อยู่ในขบวนการจำนวนหนึ่งเหมือนกัน ได้รับคำตอบว่าไม่มีใครต้องการ เพราะการตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการมีเป้าหมายเพื่อเอกราชของปัตตานี ไม่ใช่แค่เ

เพิ่มเติม
Patani Forum

Quote

ในสถานการณ์ภาคใต้เวลานี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่อนแอลงพอๆกัน เพราะเป็นการต่อสู้ที่ปราศจากเป้าหมายทางการเมืองทั้งคู่

เพิ่มเติม
123