เหตุใดไม่มีประชาธิปไตยในโลกมุสลิม? : วารสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 21


ในฐานะบรรณาธิการชวนตั้งคำถามว่า เหตุใดไม่มีประชาธิปไตยในโลกมุสลิม? คำถามนี้เป็นคำถามเพื่อชวนสนทนาต่อ ไม่ได้หวังให้ใครมาตอบแบบเบ็ดเสร็จและหมดคำถาม คำตอบที่ดีจะชวนให้บทสนทนาเคลื่อนไหวต่อไป

บทความ
ทั้งหมดที่เสนอในวารสารฉบับนี้ เป็นบทสนทนาที่ร่วมสมัยและเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะการกระชับอำนาจของประเทศซาอุดิอาระเบียต่อประเทศเล็ก ๆ อย่างกาตาร์ ที่ทำให้ทั่วโลกมองมาที่การเมืองในโลกมุสลิม
 
การมีที่ทางให้แก่คนอื่นหรือว่าชุดความคิดอื่นย่อมเป็นเรื่องดีกว่าการปิดกั้นและกดผู้คนให้จมอยู่กับความคิดของตัวเอง เรามิอาจจะปฏิเสธได้ว่าโลกแห่งเสรีเป็นโลกแห่งความจริงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ ในความที่ว่าคุณค่าของมนุษย์และชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองและความเชื่อส่วนบุคคล ทางเราจึงเสนอบทความที่ชื่อว่า ห้องเรียนเพศวิถี “สอน” อะไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ระหว่างกัน 

ถอดบทสนทนาจากเวที วง Think Tank Forum หัวข้อ เข้าใจกรอบจินตนาการพัฒนาเศรษฐกิจปาตานี สำหรับบทสนทนาชายแดนใต้ที่ชวนคิดและปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องเศรษฐกิจ มีนักวิชาการเคยกล่าวว่า หากวิเคราะห์การเมืองโดย
ไม่มองเศรษฐกิจ ก็เหมือนปิดตาข้างหนึ่งแล้วเพ่งมอง ทางปาตานีฟอรั่มจึงพยายามมองไปพร้อม ๆ กัน เพราะในยุคทุนนิยมเรามิอาจจะปฏิเสธระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมได้ ฉะนั้นคำถามจึงมีอยู่ว่า ในสังคมปาตานีจะสมาทานความคิดเศรษฐกิจแบบใด ? เพราะหากมีแต่ข้อเสนอทางการเมืองโดยไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นข้อเสนอ ก็
ย่อมยากที่จะมองเห็นภาพอนาคต   คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดและอานต่อฉบับเต็ม