องค์ภูมิพล: เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย ฉบับที่ 19

 บทบรรณาธิการ ฉบับที่ 19 องค์ภูมิพล: เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย

การสถาปนาพระราชอำนาจนำจนทรงไว้ซึ่งสถานะอันยิ่งใหญ่ทางการเมืองวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมทางภูมิปัญญาความคิด และมิใช่สิ่งที่ใครจะได้มาแต่โดยลำพังหรืออาศัยงานประพันธ์อันวิจิตรพิสดารล้ำลึกเลอเลิศใดๆ หากแต่เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานหนักต่อเนื่องหลายสิบปี ทั้งในบทครูผู้ให้การศึกษา, ผู้นำเป็นแบบอย่าง, ผู้จัดตั้งประสานเครือข่ายผู้จงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์ในหน่วยราชการ ภาคเอกชน และชุมชนหมู่บ้านในที่ต่างๆ ทั่วประเทศ, และผู้ปลุกเร้าให้กำลังใจประชาชนในชาติให้ลุกขึ้นมาปกป้อง “ความเป็นไทย” จากอริราชศัตรูในยามคับขัน จนพระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับเปรียบประดุจที่สถิตของจิตวิญญาณ ศีลธรรม สาธารณะ และวิสัยทัศน์ของชาติอย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ทรงได้รับการยกย่องประหนึ่งสมองและหัวใจของรัฐและชาติไทยก็มิปาน

นอกเหนือจากนั้นแล้ววารสารฉบับนี้เราได้นำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและพลวัตทางสังคมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกหลายบทความ

 ดาวน์โหลด