ครม.ส่วนหน้า กับปัญหาชายแดนใต้ : จุลสารปาตานีฟอรั่ม ฉบับที่ 18

 
ความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลย่อมส่งผลต่อรูปแบบการบริหารนโยบายสาธารณะของสังคมด้วย ต่อกรณีปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลประกาศและแต่งตั้ง ครม.ส่วนหน้า 13 คน โดยส่วนมากแล้วมาจากกลุ่มทหารเกษียณอายุราชการทั้งหมด นำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ตำแหน่งหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คำถามจึงมีอยู่ว่าประชาชนในพื้นที่จะตอบรับ ครม.ส่วนหน้า หรือไม่? แล้วจะมีนโยบายแบบใดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
 
ครม.ส่วนหน้า จำนวน 13 ตำแหน่ง ไม่มีกลุ่มภาคประชาชนหรือบุคคลในพื้นที่อยู่ภายใต้ ครม.ชุดนี้ ลักษณะแบบนี้เป็นการสะท้อนถึงระบบบริหารราชการแผ่นดินหรือโครงสร้างอำนาจที่รวมศูนย์เอาไว้ที่ส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียวนับตั้งแต่รัฐบาลทหารมายึดอำนาจ นโยบายแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่เห็นเด่นชัด แต่การแต่งตั้ง ครม.ส่วนหน้า ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ชัดเจนมากที่สุด ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติภาพ แต่นั้นก็ยังถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายเดิมของรัฐบาลก่อนหน้านี้ และแน่นอนกาลเวลาเท่านั้นที่พิสูจน์ ครม.ส่วนหน้าจะทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ ?... คลิ๊กที่รูปภาพเพื่ออ่านและดาวน์โหลดจุลสารฉบับเต็ม