Surara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน

 

 

Suwara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน

 

Suara Patani เสียงจากปาตานี (3 พ.ค. 57) ตอน "การเจรจา กับ อนาคตปาตานี" PART 1

 เป็นเทปรายการถ่ายทำหลังจากการเปิดเวทีนำเสนอรายงานพิเศษเรื่องการเจรจาสู่อนาคตปาตานี โดยปาตานีฟอรั่ม

ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สามารถรับชมได้ตาม Link  นี้  

                    
http://www.youtube.com/watch?v=dh90JKA1Hc4