วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

ปาตานี: “การก่อความไม่สงบ” หรือ “สงคราม” และสิ่งที่เรียกว่า “สันติภาพ”? วิเคราะห์และรายงาน

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดระเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดมุมมองต่อรากเหง้าของปัญหานำไปสู่ทางออกหลักๆ สองทัศนะด้วยกัน บางทัศนะมองว่าเป็นปัญหา “กา

เพิ่มเติม