วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

ขอเชิญร่วมงานและรายงานข่าว "มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน: ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว" วิเคราะห์และรายงาน

  ขอเชิญร่วมงานและรายงานข่าว   "มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน: ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว" ด น ต รี เ พื่ อ สั น ติ ภ า พ แ ล ะ เ ส ว น า ค น

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.วลัยลักษณ์ วิเคราะห์และรายงาน

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 - แผน ก.1 ทำวิทยานิพนธ์ โดยไม่เรียน c

เพิ่มเติม
Patani Forum

ประชาสังคม กับบทบาททางการเมืองมาเลเซีย วิเคราะห์และรายงาน

  มาเลเซียเพื่อนบ้านอันใกล้ชิดทั้งในด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง และยังคงมีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญคือ การเลือกตั้งในปี 2013

เพิ่มเติม
Patani Forum

คน (ไม่) เบื่อสันติภาพ…… นา นา ทัศนะ จากเวที “Peace Education” วิเคราะห์และรายงาน

  ปัจจุบันถึงแม้นคําว่า “สันติภาพ” จะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ และนิยามของคําว่าสันติภาพ ได้ครอบคลุมอาณาบริเวณไปอย่างกว้างไกล แต่ความพยายามของหลายองค์กรไม่วาจ

เพิ่มเติม
Patani Forum

อย่าเมาไวน์ดับไฟใต้ วิเคราะห์และรายงาน

โดย ปกรณ์ พึ่งเนตร “ดื่มไวน์นอกเวลางาน แม้ไม่ผิดกฎหมาย ยื่นถอดถอนไม่ได้ แต่ในบางมุมเป็นเรื่องของมารยาทและการแสดงความจริงใจ...” สมมติคุณจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาภาคใต้ซึ่งค

เพิ่มเติม
Patani Forum

เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก: หลักฐานใหม่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เปิดคลังเอกสาร VOC ที่กรุงเฮก:หลักฐานใหม่ว่าด้วยประวัติศา

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” ความต่างที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน ( จบ ) วิเคราะห์และรายงาน

อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] จากข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดที่ได้นำเสนอให้กับสังคมได้เห็นความเป็นไป พอที่จะทำให้เราเข้าใจและสร้าง “เบ้าสำนึก” ได้ไม่ต่างกัน นั่นก็คือ “เ

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม” ความต่างที่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน (๒) วิเคราะห์และรายงาน

  อับดุรเราะฮหมาน  มูเก็ม [1] ที่ผ่านมา มุสลิมที่กลายเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศและมักตั้งคำถามเพียงด้านเดียวเสมอ นั่นก็คือ “คนไทยพุทธไม่เข้าใจในความเป็นมุสลิมอย่างเรา

เพิ่มเติม
Patani Forum

ทัศนะจากเวทีการนำเสนอ "การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย" ปัตตานี วิเคราะห์และรายงาน

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ห้องประชุมใหญ่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีการจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ "การเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย" เพ

เพิ่มเติม