วิเคราะห์และรายงาน

Patani Forum

ย้อนมองปริศนาเขตการปกครองพิเศษ ? วิเคราะห์และรายงาน

หากพิจารณาการขับเคลื่อนเรื่อง เขตการปกครองพิเศษ ที่เริ่มขึ้น อย่างเป็นทางการโดยผ่านองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัย ของ ศรีสมภพ จิตภิรมณ์ศรี ที่เสนอรูปแบบเขตการปกครองพิเศษ หลังจากนั้นทำให้เกิดเวทีทา

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปาตานี: “การก่อความไม่สงบ” หรือ “สงคราม” และสิ่งที่เรียกว่า “สันติภาพ”? วิเคราะห์และรายงาน

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดระเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดมุมมองต่อรากเหง้าของปัญหานำไปสู่ทางออกหลักๆ สองทัศนะด้วยกัน บางทัศนะมองว่าเป็นปัญหา “กา

เพิ่มเติม