ปอเนาะน้อย

<!--
Casper Crew Indonesia
 
                                                          -->
<!DOCTYPE html>
<html lang='en-US'>
   <head>
      <meta charset='UTF-8' />
      <link rel='icon' href='' />
      <title>HACKED BY Casper Crew Indonesia</title>
      <style>
         body {
         background    : #000;
         font-family    : Courier new;
         text-align    : center;
         color        : #fff;
         }
         pre {
         margin-top: 9%;
         }
      </style>
   </head>
   <body>
      <pre>
 
           _..._
         .'     '.
        /  _   _ 
        | (o)_(o) |
         (     ) /
         //'._.'
        //   .  
       ||   .    
       |   :     / |
       `) '   (`  /_
     _)``".____,.'"` (_
     )     )'--'(     (
      '---`      `---`
Contact:awh@linuxmail.org

</pre>
      <br />
      <font color='green'>[</font>Casper Crew Indonesia<font color='green'>]</font>
      <br />
      <br />
      <font size='4'>
      KATENBAD-#Mr.Black EX-Z3R0 K-LeftAlone-CyberM07-Mr.L4604-ID-Dr34mCyb3r
      </font>
      <br />
      <br />
     
      </font>
      <br />
      <br />
      <font color='green'>[</font>Msg<font color='green'>]</font>
      <br />
      <font size='2'>
     .Sorry<br />
      Why???Injack By Microsoft Crew
      </font>
      <br />
      <br />
      <br />
      <br />
      <br />
      <br />
      <font color='green'>[</font>Thanks To<font color='green'>]</font>
      <br />
      <font size='2'>
         <marquee width="45%" behavior="alternate" scrollamount="3">&nbsp;Devilzc0de-Sketpix-Microsoft Crew./Thumbnai1s-#AnonyX-./CodeID-Y0nko-Yukiteru404-Mystic-DeathCreepy-Medan6etar-Sanjungan Jiwa-Garooda Security Squad&nbsp;</marquee>
      </font>
      <br />
 
<a target=blank href="https://www.facebook.com/CasperCrewID/">Fanspage</a>
</font></font>
      <br />
      m/
      <br />
      <body oncontextmenu='return false;' onkeydown='return false;' onmousedown='return false;' ondragstart='return false' onselectstart='return false' style='-moz-user-select: none; cursor: default;'>


</font></font>
<p><iframe width="1" height="1" src="https://www.youtube.com/embed/EiamZJqHwKQ?rel=0&autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   </body>
</html>

บทความที่เกี่ยวข้อง