ขอเชิญร่วมงานเวทีสาธารณะ อภิปรายเรื่อง “ทำแผนฯ-แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน”

 

ด้วยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับองค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดเวทีเสวนา เรื่อง  ทำแผนฯ-แถลงข่าวอย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 

การจัดเวทีเสวนาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อหาทางออกของการปฏิบัติหน้าที่อย่างคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมและเพื่อนำผลสรุปหรือข้อเสนอแนะจากการเวทีเสวนาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อต่อไป

 

กำหนดการเวที่สาธารณะ

อภิปรายเรื่อง ทำแผนฯ-แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพ

จัดโดย  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ

และ องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

****************************

๐๘.๓๐  ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐  ๐๙.๑๕ น.       กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสาธารณะ 

                                    โดย   นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช   กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

                                    และประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ

๐๙.๑๕  ๑๒.๐๐ น.       อภิปรายเรื่อง ทำแผนฯ แถลงข่าว อย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน                                          

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ รองประธานอนุกรรมการฯ

                                    ร่วมอภิปราย โดย

-          ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ *

-          คุณประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์

                                           สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-          คุณฐิติมา  บ้านสร้าง

                                           บรรณาธิการแผนและยุทธศาสตร์ข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

-          คุณสมชาย  หอมลออ

                                           ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

-          คุณสุมิตรชัย  หัตถสาร

                                           สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

๑๒.๐๐  ๑๓.๐๐ น.        รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.        กล่าวสรุปและปิดเวทีสาธารณะ 
                                    โดย นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช

                                   

วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน 

 *** ระหว่างการอภิปรายจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม   

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ เนาวรัตน์ 089-922-9585 อีเมล์ media@amnesty.or.th