สัมผัสมลายู ผ่านหนังสือ มลายูที่รู้สึก เจอกันในวงเสวนา วันนี้ 6 พ.ย. 5โมงเย็น ร้านหนังสือเดินทาง กทม.

                        


"ในโลกที่ถูกครอบงำด้วยวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์อย่างหนาแน่น เรามักเห็นว่า ความรู้สึกไม่นำไปสู่ความจริง ซึ่งก็คือไม่มีใครสามารถสร้างความรู้ขึ้นได้จากความรู้สึก ข้อนี้อาจจะจริง แต่ความรู้สึกมีบทบาทอยู่บ้างไหมในกระบวนการสร้างความรู้ ซึ่งอาจไม่ 'จริง' อย่างภววิสัย แต่ 'จริง' แน่ในสำนึกของผู้คนที่มีส่วนกำหนดพฤติกรรมของเขา" (บางส่วนจากคำนำ โดย ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์)

ห้าโมงเย็น วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ‪#‎ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย‬ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ขอเชิญร่วมเสวนา สัมผัสมลายู ผ่านหนังสือ “มลายูที่รู้สึก” โดย อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มช. Media Arts and Design จัดพิมพ์โดย PATANIFORUM

ร่วมสนทนากับผู้เขียนและวิทยากร
รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

ร่วมแลกเปลี่ยนและดำเนินรายการ โดย ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา มธ.)

สถานที่ ร้านหนังสือเดินทาง - Passport Bookshop ถนนพระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพฯ

                                                          แผนที่ร้านหนังสือเดินทาง